Medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u de vergadering een keer bijwonen? U kunt zich aanmelden bij de MR door een mail te sturen naar: mr@witteolifant.nl

De vergaderdata in het schooljaar 2017/2018 op de volgende dinsdagen om 19.30 op school:

19 september 2017
31 oktober 2017
30 januari 2018
3 april 2018 …. deze vergadering is buiten school
22 mei 2018
26 juni 2018

Wat doet een MR?

Meedenken en meebeslissen is steeds meer een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs krijgen.

 De “Wet Medezeggenschap Onderwijs” bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad moet zijn. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De grootte van de raad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen van de school. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden. In principe worden één maal per twee jaar verkiezingen gehouden. De directeur is als adviserend lid op verzoek van de leden van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

MR taken

  •        het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen
  •        het bespreken van de gang van zaken op school met het bestuur
  •        de bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school
  •        de gemeenschappelijke taken met de ouderraad

MR leden 2017/2018

Ouderleden: Roderic Evans Knaup (voorzitter), Edith Vroon, Bert Faessen.
Vertegenwoordiger in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen
die onder het bestuur, Openbaar Onderwijs aan de Amstel vallen): Chantal Koeman (teamlid)

Teamleden: Edith Dunharden, Kim Dekker, Anys Tuboly (volgt Elles van Vuuren op), Chantal Koeman (zie GMR)

p1070506           edithv-1024x685

Roderic Evans Knaup               Bert Faessen                                Edith Vroon 

 

edith   kim   

   Edith Dunharden                        Kim Dekker                           Anyes Tuboly

 

chantal1

Chantal Koeman GMR

                                                               E-mailadres (alle MR-leden): mr@witteolifant.nl