Ondersteuning op De Witte Olifant

VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN
Op de Witte Olifant worden verschillen tussen leerlingen als uitgangspunt genomen en positief gewaardeerd.  Er wordt binnen de Witte Olifant concreet gezocht naar manieren om de verschillen tussen de leerlingen op te vangen: door de instructies op verschillende niveaus aan te bieden, door extra begeleiding in de groep te laten plaatsvinden of door extra ondersteuning buiten de groep te organiseren.

Extra ondersteuning
Onze voorkeur gaat er naar uit extra hulp door de groepsleerkracht in de klas te geven. Soms kunnen de problemen te complex zijn voor de leerkracht zodat de leerling extra hulp buiten de groep krijgt in de vorm van remedial teaching. Daarvoor zijn op De Witte Olifant een aantal dagdelen van de formatie beschikbaar. De leerlingen krijgen dan individueel of in kleine groepjes speciale leerhulp. De remedial teacher heeft de beschikking over diverse materialen en extra hulpprogramma’s om de kinderen te helpen zich de leerstof eigen te maken.

Onze intern begeleider coördineert en ondersteunen de leerkrachten bij het geven van passend onderwijs aan de kinderen op De Witte Olifant.

Dyslexie
Dyslexie is een leesstoornis die op alle scholen bij leerlingen voor kan komen. Voor leerlingen met deze leesstoornis is het belangrijk dat het probleem onderkend wordt en zeker wanneer leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan dient de school aan te geven naar het vervolgonderwijs dat er sprake is van dyslexie. De aard en de omvang van de dyslexie moet door deskundigen worden vastgesteld. Een en ander wordt vastgelegd in een zogenaamde dyslexieverklaring. Op basis daarvan vormen we gezamenlijk met de leerling en ouders de aanpak. Belangrijkste uitgangspunt is dat de leerling zelf aangeeft, welke hulp voor hem het best passend is en op welk moment. Deze hulp noteren we overzichtelijk op een dyslexiekaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra leestijd, aanpassing in hoeveelheid lesstof of pre-teaching.

Kinderen die meer aankunnen
Voor de begaafde leerling wordt het normale leerprogramma ingekort. Dit noemen wij compacten. Deze kinderen hebben vaak geen of veel minder uitleg en oefening nodig om zich de leerstof eigen te maken. Zo kunnen zij daarnaast werken aan uitdagende opdrachten en gebruik maken van uitdagend (spel)materiaal in de klas.
Voor de meer- en hoogbegaafde leerling hebben we daarnaast ook een verrijkingsgroep. Sommigen van de leerlingen zijn getest op hoogbegaafdheid, bij de rest is er een vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid. Deze verrijkingslessen zijn één uur per week voor de groepen 3 en 4, en twee uur per week voor de groepen 5, 6, 7 en 8. De leerlingen worden dan uit de klas genomen om les te krijgen. Gedurende het schooljaar wordt de verrijkingsgroep na een periode van ca. 6 weken (deels) opnieuw samengesteld. In de verrijkingsgroep ligt het accent op:

– leren leren: werkhouding, werken volgens plan en manieren van leren.
– leren denken: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken.
– leren (voor het) leven: inzicht in jezelf en omgaan met anderen.

DWS
Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat wij hen in het reguliere onderwijs kunnen bieden. Eén a twee leerlingen van onze school kunnen hier aan deelnemen. Deze leerlingen komen één dag per week, op een andere locatie, bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is.