Medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u de vergadering een keer bijwonen? U kunt zich aanmelden bij de MR door een mail te sturen naar: mr@witteolifant.nl

Wat doet een MR?

Meedenken en meebeslissen is steeds meer een gewone zaak geworden op school. Daardoor wordt het onderwijs democratischer en kunnen ouders erop toezien dat hun kinderen goed onderwijs krijgen.

De “Wet Medezeggenschap Onderwijs” bepaalt dat op elke basisschool een Medezeggenschapsraad moet zijn. Dit inspraakorgaan heeft als doel om bij beleidsvorming de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van ouders en teamleden. De grootte van de raad wordt mede bepaald door het aantal leerlingen van de school. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie teamleden. In principe worden één maal per twee jaar verkiezingen gehouden. De directeur is als adviserend lid op verzoek van de leden van de MR bij de vergaderingen aanwezig.

MR taken

  •        het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen
  •        het bespreken van de gang van zaken op school met het bestuur
  •        de bevordering van openheid, openbaarheid en onderling overleg         binnen de school
  •        de gemeenschappelijke taken met de ouderraad

MR leden 2020/2021

Ouderleden:
Eduard van Lier          
Edith Vroon                  
Maud Bloemers           

Teamleden
Marthijn Licher (voorzitter)  
Edith Dunharden                    
Kim Dekker                               

E-mailadres alle MR leden: mr@witteolifant.nl

Vertegenwoordiger in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle scholen
die onder het bestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel vallen): Chantal Koeman (teamlid).