Leerplicht en verlof

Leerplicht, verzuim en verlofregeling

Kinderen mogen naar school vanaf vier jaar. Vanaf het moment dat ze vijf zijn worden, zijn ze leerplichtig. Dit betekent dat ze naar school moeten. Dat staat in de leerplichtwet. Verzuim en verlof is dan nog maar zeer beperkt mogelijk.

  • Ouders van kinderen van vijf jaar mogen in overleg met de school hun kind per week vijf uur thuis houden indien een volle schoolweek voor hen te zwaar is.
  • Leerplichtige kinderen mogen de school verzuimen als ze ziek zijn, godsdienstige verplichtingen moeten vervullen of ten gevolge van gewichtige omstandigheden (zoals verhuizing, medische/sociale indicatie, huwelijk van bloed- of aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, overlijden van bloed- of aanverwanten)
  • Extra verlof wegens vakantie kan alleen verstrekt worden in de volgende gevallen:

a)   als u zelfstandig ondernemer of werknemer bent, die in geen enkele schoolvakantie vrij kan nemen.

b)   om medische redenen.
Zowel van a. (werkgeversverklaring), als van b. (medische verklaring) moet een bewijs overlegd worden.

De aanvragen moeten minimaal zes weken van te voren bij de directeur ingediend worden.

Ouders zijn altijd verplicht de school van het verzuim op de hoogte te stellen. De directeur beoordeelt het verzuim aangaande de gewichtige omstandigheden. Dit kan ten hoogste voor tien dagen per schooljaar. Gaat het om meer dan tien dagen, dan is goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist.

De toezicht vanuit de afdeling leerplicht wordt steeds strenger, vooral rondom de schoolvakanties. De volgende redenen van aanvragen voor verlof rondom de vakanties die vaak voorkomen en altijd worden afgewezen, zijn als volgt:

  • beschikbaarheid (goedkopere) tickets
  • tickets zijn al geboekt en ouders hebben zich vergist in de vakantiedata
  • vakantiespreiding in het land
  • reisgenoten die niet in de schoolperiode vakantie kunnen opnemen
  • verjaardagen in het buitenland
  • ontwijken van files

Het is de directeur van de school niet toegestaan toestemming voor extra verlof te geven in de eerste twee weken voor en na de zomervakantie (zie boven). Alle verzuim in deze periode moet gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Ook kinderen die in deze periode worden ziek gemeld, moeten worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Er wordt dan gecontroleerd of deze kinderen werkelijk ziek thuis zijn.

De leerplichtambtenaar van onze school is Patrick Spruijt. Hij is te bereiken op:

T: 020 2534802
p.spruijt@amsterdam.nl 

De school is wettelijk verplicht alle ongeoorloofd verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulieren:
aanvraagformulier_vakantieverlof

extra_verlof_voor_gewichtige_omstandigheden